sábado, 26 de octubre de 2013

Himno de Venezuela en Wuayuunaiki (Video y Letra) por el Wuayuu Blanco (+Video y Letra)


Tema: Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Idioma: Indígena Wuayuunaiki
Editado y Producido Por: José Núñez (El Wuayuu Blanco) Director de PRENSAMERICA & CONAPE INTERNACIONAL VENEZUELA, Fundador de: Sistglobal TV Online, Periódico La Voz del Danto, Revista Zulia Prensa, Prensa Tupamaro.
Fotos: Fotos y Video tomadas en la celebración del 12 de Octubre día de la Resistencia Indígena.
Lugar: Sector La Mano de Dios del Municipio Lagunillas Edo Zulia Venezuela.
Contacto:  Facebook: Zulia Prensa / Periodico La Voz del Danto / Sistglobal TV / Jose Nuñez / Twitter: @SISTGLOBALTV / @Zulia_prensa Telefono: 04266674766
LETRA DEL HIMNO NACIONAL DE VENEZUELA EN LA LENGUA INDÍGENA WAYUUNAIKI
CORO
Yalet (Ü) sahas (i) chin woumain
Ja´titkaa müliaa,
Kojutuin akuwa´ipaa
Sümaa wayuuwaa.
-I-
¡Kettaasü etnaa amüin!
a´ waat (ü) shi Wayuu,
müliash(i) kai nipialu´u
achunt (u) shi Taashee:
sheema p (ü) las (ü) kaa anüliaa
eimolojoosü
tü ka´ ünüralaaka
Kanajüs (ü) s (u) chukuwa´a.
II-
Emetul (u) wekiisa:
‘Kettaaipa müliaa!
Koumainkan (ü) wamaairua,
Watchin shia paa´inwaa;
Chayaa Lipunaajee
M(u) lo´ukai Ku´ yamai,
Nütütüle´era aa´inchii
Wayakanairua.
III-
Kottusu akuwa´ipaa
Chejee iipünaa,
Supushuwa´(a) (A) meriika)
Waneepias (ü) Woumain;
Müleka shiitaale
Etnaakaa amüin.
Jüshara Karaaka
Aapakaa anaa.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Gracias por Comunicarse con Zulia Prensa